Download Mish Book

 
 
  / ś / `to pinch’
  /macįbkįr/  `bull’
  / kįrł /
 
`head’
 
(iv)  / i / - / o /  
  / é /  `this’
  / ó / `to shoot’
  /ké/ `paddy’
  /kņ/
 
 `roof’
 
(v)  / / - / õ /  
  / t /  `to knit’
  / katagrāyg /

 `lizard’

 1.3.2.3. 
 
Contrasts for Release :
 
(i) / e / - / /  
  / pé /  `winnowing pan’
  / p/
 
 `curse’
 
(ii)  / a / - / ć /  
  / pla/ `salt’
  / plć /
 
 `to bend’
 
(iii)  / o / - / õ /  
  /ó/  `to shoot’
  /õ/ 'blacknest swiftlet'
  /ko/ 'skin'
  /kõ/

 
'scout'

1.3.2.4.  Contrasts for Height - Position :

(i) /e/-/a/-/o/  
  /é/ 'this'
  /ą / 'child’
  / ó / `to shoot’
  / ké/ `paddy’
  / kį /  `vagina’
  / kņ
 
 `roof ‘
 
(ii) / / - / ć /  
  / t / `to knit’
  / tć/
 
 `fish’
 
(iii) /ć / - / õ/  
  / chćgyć/ `red-whiskered bulbul’
  /tabróch/

`hunter’

 1.3.3. 
 
Consonants :
 
 1.3.3.1. 
 
Contrasts for Place of Articulation :
 
(i) / p / - / t / - / k /  
  / pņ / `prison’
  / to /  `tender nut ‘
  / ko /  `skin ‘
     
(ii)  /b/ - /d /  
  / bó /  `march’
  / dó/ `cough’
     
(iii) /b/ - /g/  
  /brą/  `button’
  /grā/ `roar of a tiger’
     
(iv) /d/ - /g/  
  /dyś/  `Eleusine coracana’
  /gył/

 `butter’

 

Previous

Next

Top

 
Mish Index Page
 
FeedBack | Contact Us | Home
ciil grammar footer