Download Lotha Book

 
  Medially  
 
1. [pfà] /pfà/ smear (Imp)
[fà] /fà/ steal (Imp)


 
  Other contrasts


 
 

Stop and corresponding Nasa

 
  Initially  
 
1. [pn¡] /pn¡/ carry (Imp)
[ménà] /ménà/ to sin
2. [pkù] /pkù/ to germinate
[mkù] /mkù/ to tire
3. [pólá] /pólá/ shallow
[mlà] /mlà/ raddish


 
  Medially  
 
1. [kp] /kp/ door
[km] /km/ foundation
2. [tpà] /tpà/ break (rope) (Imp)
[tmà] /tÜpà/ beat (drum) (Imp)
3. [pó] /pó/ father
[mó] /mó/ decay
4. [pà] /pà/ sorry
[m] /m/ salt


 
  t and n


 
 
1. [tópù] /tópù/ all
[nóp] /nóp/ deaf
2. [tánà] /tánà/ cut (Imp)
[nà] /nà/ by


 
 
1. [pótì] /pótì/  alone
[pónì] /pónì/ against
2. [mhtà] /mhtà/ rub (Imp)
[mhénà] /mhénà/ ripe (fruit)


 
  1 and r  
 
Medially

 
 
1. [wà] /wà/ go (Imp)
[yá] /yá/ come (Imp)
2. [wókò] /wókò/ pig
[yókò] /yókò/ neclace
1. [wó] /wó/ leaf
[yò] /yò/ mother
2. [wò] /wò/ bamboo shoot
[yò] /yò/ cheek


 
  w and y


 
  Medially  
 
1. [wà] /wà/ go (Imp)
[yá] /yá/ come (Imp)
2. [wókò] /wókò/ pig
[yókò] /yókò/ neclace
1. [wó] /wó/ leaf
[yò] /yò/ mother
2. [wò] /wò/ bamboo shoot
[yò] /yò/ cheek


 
  Medially  
 
1. [wó] /wó/ leaf
[yò] /yò/ mother
2. [wò] /wò/ bamboo shoot
[yò] /yò/ cheek
 
  Allophones  
     

 

 

Previous

  |  

Next

Top

 
Lotha Index Page
 
FeedBack | Contact Us | Home
ciil grammar footer