Download Hmar Book
 
Medial

 

/ìskút/ ‘squash’
/ìzsá:/ ‘high’
/pàsáltè/ ‘boy’
/pàsári/ ‘seven’
   
Final

 

/fòrás/ ‘french beans’
/brás/ ‘brush’
/lé:s/ ‘lace’
2.6.18 /z/
It is an alveolar voiced unaspirated fricative. It generally occurs in the initial position.
Initial

 
/zà:nì/ ‘yesterday’
/zí:ah/ ‘tomorrow’
/zó:/ ‘monkey’
/zàkuo/ ‘shirt’
/zìrtìrtú/ ‘teacher’
2.6.19. /h/
It is a glottal unaspirated fricative. It is a very common and distinctive sound in Hmar. It occurs in all the three positions. In even forms clusters occurring as the first member in initial clusters.
Initial

 
/hàih/ ‘ladle’
/hmè:/ ‘curry’
/hmèdè:/ ‘chutney’
/hlá:/ ‘far’
   
Medial

 
/sàhmúl/ ‘wool’
/sáih:i/ ‘elephants’
/thlàihrá/ ‘salad’
/i$nhál/ ‘quarrel’
   
Final

 
/àh/ ‘at’
/tàh/ ‘done’
/thrh/  ‘well’, ‘let’s’
/fè:táh/ ‘went’
/nh/ ‘not’
   
 2.6.20. /l/
 It is an alveolar voiced lateral sound. It occurs in all the three positions.
Initial

 
/lónèi/ ‘farming’
/lúmét/ ‘hair cut’
/lìlípá:r/ ‘lily’
/là:mkhúo/ ‘jack fruit’
   
Medial

 

/klthei/ ‘guava’
/múolhi/ ‘lIchi’
/rèlkè:/ ‘hog palm’
/álkéinà/ ‘plough’
   
Final

 

/búl/ ‘stump’
/rú:l/  ‘snake’
/sá:pbà:l/ ‘potato’
/dá:l/ ‘lentil’
/nàl/ ‘nice’
/pál/ ‘wade in water’
/sál/  ‘slave’
   
2.6.21. /r/
It is an alveolar voiced flap sound. It occurs in all the three positions.
Initial

 
/rúo:/ ‘bamboo’
/rielnóu/ ‘glass’
/rè:lkè:/  ‘hog palm’

 

Previous

  |  

Next

Top

 
Hmar Index Page
 
FeedBack | Contact Us | Home
ciil grammar footer