Download Hmar Book
 
The contrast between /u/ and /u:/ in the medial position can be seen in the following examples.
/tùk/ ‘to cut with dao’ /tú:k/~/tù:k/ ‘morning’, ‘morn’
/tùm/ ‘intention’  /tú:m/ ‘who’
/tùr/ ‘urging to hurry’ /tú:r/ ‘poison’
/sùl/ ‘uterus’ /sú:l/ ‘grass’, ‘leaves’
/pùt/ ‘to carry on shoulder' /pú:t/ ‘flowing out of’
/pùr/ ‘to dip a hand’ /pú:r/  ‘intense need’
/zùn/ ‘urine’ /zù:n/ ‘influence of’, ‘sway of’
/bùk/ ‘foliage’, ‘clump’ /bù:k/ ‘weighed’, ‘measured’
/bú:k/ ‘shed’
2.4
All the vowels in Hmar can form clusters. In most cases they form two-vowel clusters (= diphthongs) and in some cases, three-vowel clusters (= triphthongs) too.
2.4.1.
Two-vowel clusters
/ie/ /ríel/ ‘hail stones’
/rìel/ ‘avoid’
/zìekú:r/ ‘scrap’
/mìhríem/ ‘man’,’person’
/hrìet/ ‘to know’
/hríet  ‘oil’
/bìek/ ‘speak to’


/ei/


/théi/


‘fruit’
/théithù:r/ ‘lemon’
/béiphìt/ ‘flour’
/théi hà:i/  ‘mango’
/lèi/ ‘reason’, cause’
/léi/ ‘fine’
/léi/ ‘tongue’
/léidá:r/ 'bamboo tray'


/eu/


/zè:ubé:l/


‘frying pan’
/zè:upúok/ ‘oats’
/zèuzèu/ ‘sometimes’
/lèulèu/ ‘distant sound (adv.)’
/nèunèu/ ‘thoroughly’


/ai/


/sài/


‘play with’
/vài/ ‘move (hands) rapidly’
/cànhái/ ‘useless person’
/hà:ih:/  ‘laddle’
/dà:nhá:i/ ‘rules’
/là:ikí:/ ‘lizard’


/au/


/náupá/


‘child’
/thláráu/ ‘soul’, ‘spirit’
/thà:u/ ‘fat’, ‘oil(y)’
/dáu/  ‘shallow’


/ui/ 


/túi/ 


‘water’
/túitè/ ‘dragonfly’
/sùi/ ‘knot’
/bú:i/  ‘mole’


/uo/


/púon/


‘cloth’
/hùon/ ‘garden’
/púokzòu/  ‘pop corn’
/sùo/ ‘to cook’
2.4.2
Three-vowel clusters
/iei/ /dìei/
/cìei/ 
/nìei/
/lìei/
adverbial derivatives

 

 

Previous

  |  

Next

Top

 
Hmar Index Page
 
FeedBack | Contact Us | Home
ciil grammar footer