Download Lotha Book

 
 
2. [vn] /vn/ sow(Imp)
  [vn] /vn/ moon light
3. [pn] /pn/ pen
  [pn] /pn/ cream
4. [ólèp>] /ólèp/ skin of the fish
  [ólp>] /ólòp/ grave
5. [mhénà] /mhénà/ ripen (as fruit) (Imp)
  [mhnà] /mhnà/ good
6. [méz] /méz/ four
[móz] /móz/ medicine

 
  Finally  
 
 
1. [mé] /mé/ waste product
[m] /m/ uncle
2. [sé] /sé/ steel
[s] /s/ meat
3. [tsè] /tsè/ solid
[tsò] /tsò/ swelling

 
     
  Tones-General remarks

 
 

Tone is a feature of a syllable though it is marked on the vowel of the syllable. Thus, in a tone language, meaning distinction between words can be made by tones.

Lotha Naga has three lexically significant pitch levels, i.e., three tones 1. Rising 2. Falling 3. Level.

In Lotha, every vowel posseses one of the above mentioned three tones. Falling tone does not occur in the initial position of the word.

 
  Contrast for tones are given below :-

 
  Contrast for tones

 
  Rising and falling  
 
1. [tsá] /tsá/ cut hair (Imp)
  [tsà] /tsà/ pound (rice) (Imp)
2. [và] /vá/ go ahead (Imp)
  [và] /và/ stitch (Imp)
3. [ó] /ò/ younger brother
  [°Nò] /iò/  fish
4. [lá] /lá/ vomit (Imp)
  [lá] /là/ cheap price
5. [n] /n/ loan
[nò] /nò/ ear

 
  Level and Rising  
 
1.  [n] /n/ pain
  [nó] /nó/ loan
2. [l] /l/ centre
  [] // stone
3. [] // sponge
  [] // coin
4. [rà] /rà/ cooked rice
  [rá] /rá/ narrate a story (Imp)
5. [là] /là/ cut flesh (Imp)
[lá] /lá/ vomit (Imp)

 
  Level and Falling  
 
1. [sà] /sà/ choke firewood (Imp)
[sà] /sà/ cut hair (Imp)
2. [là] /là/ cut flesh (Imp)
[là] /là/ cheap price

 

 

 

Previous

  |  

Next

Top

 
Lotha Index Page
 
FeedBack | Contact Us | Home
ciil grammar footer