Download Hmar Book
 
Medial

 
/sàphún/ ‘proselyte’
/sàphá:i/ ‘python’
/púonphá:/ ‘bedstead’
/hmùnphì/ ‘broom’
2.6.3
/b/
It is a bilabial voiced unaspirated stop. It also occurs in initial and medial positions only.
Initial

 
/b:/  ‘cow’
/béi/ ‘biscuit’
/bé:l/ ‘cooking pot’
/bùfá:i/ ‘rice’
 

Medial

 

/sù:nbù:/ ‘lunch’
/kítsèbí/ ‘ring’
/sàbn/ ‘soap’
/tùbàu/ ‘hammer’
2.6.4
/t/
It is an alveolar voiceless unapirated stop. It occurs in all the three positions.
Initial

 
/túi/ ‘water’
/tú:r/ ‘poison’
/tàpé:r/ ‘flatten rice’
/túié/ ‘yolk’

Medial
/á:rtúi/ ‘egg’
/kùrtài/ ‘jaggery’
/ántùi/ ‘soup’
/éntn/ ‘copy’
Final

 
/béiphìt/ ‘coarse flour’
/thí:rkùt/ ‘fork’
/pàt/ ‘cotton’
/mìt/ ‘eye’
2.6.5.
/th/
It is an alveolar voiceless aspirated stop. It occurs in initial and medial positions only.

Initial

 

Medial

 

/thùk/ ‘overn’ /aíthí:/ ‘ginger’
/théi/ ‘fruit’ /sámthì/ ‘comb’
/thàu/ ‘butter’ /àthár/ ‘new’
/thàt/ ‘kill’ /ìnthkín/ ‘from’

 
  2.6.6
/d/
It is an alveolar voiced unaspirated stop. It occurs in initial and medial positions only

Initial

 

Medial

 

/dá:i/ ‘railing’, ‘fence’ /pìndàn/ ‘room’
/dúm/ ‘tobacco’ /bàdám/ ‘nut’
/dú:tkhàl/ ‘curds’ /pùdíná/ ‘mint’
/damte:n/ ‘slowly’ /vádú/ ‘river’
/mìdá/ ‘others’
2.6.7
//
It is a retroflex unapirated stop. It also occurs in initial and medial positions only.

Initial

 

Medial

 

/éklèi/ ‘brick’ /bàí/ ‘bowl’
/à:mhlè:m/ ‘tiffin’ /bàlín/ ‘bucket’
/:l/ ‘dry’ /bèeéi/ ‘clove bean’
/hlóúon/ ‘weeding’

 

 

Previous

  |  

Next

Top

 
Hmar Index Page
 
FeedBack | Contact Us | Home
ciil grammar footer